Optiguard

PROJEKTY

Optiguard realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Optiwatch – system zabezpieczeń smartwatchy i fitbandów na otwartych ekspozycjach sklepowych”

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 598 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 239 520,00 zł

Cel projektu: Opracowanie nowej generacji urządzenia antykradzieżowego przeznaczonego do smartwatchy i fitbandów, kompatybilnego z produkowanymi centralami alarmowymi i porównywarkami produktów Optiguard.

Opis przedsięwzięcia: W ramach projektu planuje się:

 1. Zaprojektowanie i zbudowanie prototypu
 2. Testy prototypu pod względem mechanicznym, elektronicznym, informatycznym
 3. Wykonanie form wtryskowych, pierwszych wzorców, próbnych serii PCB, upgrade oprogramowania, poprawki wykrytych błędów
 4. Testowanie, dokumentacja

Przyjęty plan przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności regionu poprzez zdobytą wiedzę niezbędną do opracowania celu przedsięwzięcia.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (CI2) (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R (szt.) – 1
 • Liczba realizowanych prac B+R (szt.) – 1
 • Liczba realizowanych projektów B+R (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (szt.) – 1

WSKAŹNIKI REZULTATU

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M – 1

WSKAŹNIK MIEJSC PRACY:

 • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – 1

Optiguard Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.3.3 Go to Brand pn.: „Promocja marki OPTIGUARD na rynkach zagranicznych”.

Optiguard Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.3.3 Go to Brand pn.: „Promocja marki OPTIGUARD na rynkach zagranicznych”.

Celem głównym projektu jest promocja marki OPTIGUARD na arenie międzynarodowej poprzez uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży IT/ICT.

Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności marki OPTIGUARD oraz polskiej gospodarki, co wprost przedkłada się na cel działania 3.3. POIR. Realizacja zaplanowanych działań promocyjnych zaowocuje zwiększeniem przychodów ze sprzedaży na eksport oraz liczby nowych kontraktów handlowych.

Projekt realizowany będzie w okresie 14.03.2017-31.12.2019r.

Dofinansowanie projektu z UE: 252 300,00 PLN

Optiguard realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „OPTIGUARD IoT SYSTEM”

Cel projektu: Opracowanie nowej generacji bezprzewodowych urządzeń antykradzieżowych, zabezpieczenia czytników e-booków i tabletów oraz oprogramowania działającego w chmurze obliczeniowej.

Opis przedsięwzięcia:

W ramach projektu planuje się stworzenie:

1. Nowej generacji czujnik antykradzieżowy:

 • zintegrowany: zabezpieczenie antykradzieżowe wraz z liczeniem podniesień w jednym;
 • inteligentny;
 • autonomiczny: nie wymaga połączenia do centrali alarmowej;
 • bezprzewodowy: z systemem radiowym Bluetooth Low Energy;
 • wykrywalny: może zostać zlokalizowany na terenie zabezpieczanego sklepu.

2. Sygnalizator alarmowy nowej generacji:

 • wielofunkcyjny: sygnalizuje alarmy i przywołanie obsługi przez klienta;
 • bezprzewodowy: z systemem radiowym Bluetooth i łączem Ethernet lub WiFi;
 • autonomiczny: może pracować bez połączenia z Internetem.

3. Słupek dla mechanicznego zabezpieczania czytników ebooków i tabletów w bibliotekach:

 • wbudowany czujnik antykradzieżowy oraz czytnik kart RFID;
 • połączony z chmurą obliczeniową;
 • unikalny numer identyfikacyjny
 • śledzi przemieszczanie tabletów między podstawami;
 • stanowi pamięć masową połączoną ze składnicą danych w chmurze dla aktualizowania zawartości czytnika

4. Oprogramowanie działające w chmurze obliczeniowej:

 • zbiera dane z czujników alarmowych;
 • wykrywa związki między danymi o ruchu produktu na czujniku, a wielkością sprzedaży produktu;
 • przewiduje uszkodzenia;
 • dostarcza klientom danych do celów marketingowych.

Przyjęty plan przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności regionu poprzez zdobytą wiedzę niezbędną do opracowania celu przedsięwzięcia.

WSKAŹNIKI PRODUKTU

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (CI2) (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
  prowadzenia prac B+R (szt.) – 1
 • Liczba realizowanych prac B+R (szt.) – 4
 • Liczba realizowanych projektów B+R (szt.) – 1
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) (zł) – 25830
 • Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) (szt.) -1

WSKAŹNIKI REZULTATU

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M (EPC) – 2,5

Optiguard realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Camera Smart Security System”

Cel projektu: Opracowanie nowej technologii wspomagania zabezpieczania towaru i pozyskiwania informacji o zachowaniu i ilości klientów odwiedzających sklep, opartych na analizie sygnału/ów wideo.

Opis przedsięwzięcia:

Prace rozwojowe:

1.Zaprojektowaniu systemu zliczającego klientów przechodzących przez wyznaczona strefę/y:
a) Przygotowanie systemu operacyjnego komputera sterującego kamerą analityczną, w szczególności: konfiguracji sprzętu, połączenia i pobrania obrazu
b) Wstępna obróbka obrazu, czarno-biały obraz z czarnymi obiektami
c) Konfigurator dla kamer
d) Wyznaczenie wielkości obiektów
e) Wyznaczenie ilości obiektów na obrazie
f) Stworzenie strefy ruchu
g) Zaprojektowanie i produkcja obudowy kamery

2.Zaprojektowaniu unikalnego systemu antykradzieżowego, który namierza i lokalizuje alarm wywołany przez centrale alarmowe firmy Optiguard bądź aplikację mobilną zainstalowaną na urządzeniu mobilnym podłączonym do sieci internetowej, w szczególności:
a) Stworzenie struktur bazodanowych dla aplikacji serwerowej i lokalnej
b) Zbieranie danych od central alarmowych i ich wysyłanie do baz danych
c) Wysyłka danych z urządzeń mobilnych do baz danych d)Aplikacja desktopowa lokalna
e) Edytor mapy
f) Podgląd z kamery podczas alarmu
g) Aplikacja webowa do przeglądania raportów na temat alarmów

3. Wykonywaniu zrzutów ekranów oraz plików filmowych

4. Zaprojektowaniu aplikacji zawiadamiającej obsługę sklepu o wystąpieniu alarmu poprzez aplikację mobilną znajdującą się na telefonie ochroniarza sklepu

5. Zaprojektowaniu modułu do aplikacji mobilnej alarmowej wraz z raportem na www na temat liczby podniesień urządzeń mobilnych.

6. Testowanie, dokumentacja

Przyjęty plan przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności regionu poprzez zdobytą wiedzę niezbędną do opracowania celu przedsięwzięcia.

WSKAŹNIKI PRODUKTU

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (CI2) (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R (szt.) – 1
 • Liczba realizowanych prac B+R (szt.) – 5
 • Liczba realizowanych projektów B+R (szt.) – 1
 • Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (szt.) – 1

WSKAŹNIKI REZULTATU

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8), O/K/M (EPC) – 2