Optiguard

Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółki Optiguard.

I. DANE OSOBOWE

1. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY ?

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam przekazane przez naszych klientów oraz kontrahentów w związku z korzystaniem z naszych usług i współpracą z nami. Są to przede wszystkim dane kontaktowe, które zostały pozyskane w celu realizacji umów z klientami oraz dane pozyskane przez przedstawicieli spółek Optiguard w związku z prowadzonymi działaniami zakupowymi, sprzedażowymi lub marketingowymi (w ramach spotkań , korespondencji biznesowej, przetargów, targów) w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, a w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy również: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

3. CZYM JEST PRZETWARZANIE DANYCH?

Przetwarzanie to wszelkie operacje jakie wykonujemy z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie danych może odbywać się zarówno w systemach informatycznych jak i na dokumentach w wersji papierowej.

4. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWIOICH DANYCH OSOBOWYCH
Współadministratorami  Twoich danych są spółki Optiguard:
 •  Optiguard Spółka z o. o.  z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 6-10, 87-100 Toruń, NIP 956-213-03-91, REGON 871713671 reprezentowana przez Prezesa Zarządu  – Romualda Gierszal
 • Optiguard Group Sp. Z o.o. – z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 6-10, 87-100 Toruń, NIP 956-231-95-85, REGON 365344886 reprezentowana przez Prezesa Zarządu  – Romualda Gierszal
5. Z KIM MOŻESZ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?
Email: optiguard@optiguard.pl

Adres: Optiguard Group Sp. Z o.o.  ul. Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń z dopiskiem „ODO”.

6. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych (art. 6ust. 1 lit. a) RODO) lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, np. :

 • jeżeli jesteś naszym Klientem, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w szczególności: z realizacją zamówienia, wysyłką zamówionych towarów, realizacją płatności, prowadzeniem korespondencji (zwłaszcza elektronicznej), obsługą reklamacji, realizacją obowiązków, które zostały przewidziane prawem (wystawianie , przechowywanie i archiwizowanie faktur oraz innych dokumentów księgowych) lecz także w celu ochrony naszych praw wynikających z dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych. Przetwarzanie danych odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • jeżeli chcesz zostać naszym Klientem i skorzystać ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane będziemy przetwarzać w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust.  1 lit. b) RODO). Odbywać się to będzie zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług np. odbiorcą newslettera – Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Możesz ją wyrazić zaznaczając odpowiednie pola w przygotowanym internetowym formularzu. Twoja zgoda jest dobrowolna – możesz w każdej chwili ją cofnąć.  W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia Ci usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 pkt 1f) RODO),
 • Twoje dane w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz ochrony naszego mienia. Nastąpi to wówczas , gdy będziesz przebywał na terenie naszego zakładu pracy, w którym jako środek szczególnego nadzoru został zamontowany monitoring wizyjny. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 pkt 1f) RODO). Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku , w którym nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin podany powyżej ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
7. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe , kurier, obsługa IT lub wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług (serwis). Mamy też obowiązek udostępnić je podmiotom uprawnionym do tego na podstawie  przepisów prawa bez żądania, np. US. lub na żądanie , np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im  na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych we wszystkich krajach członkowskich.

8. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będziemy posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

9. JAKIE MASZ PRAWA W STOSUNKU DO TWOICH DANYCH?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO. Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.  Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji swojego konta w związku z rezygnacją z newslettera, niezwłocznie usuniemy z bazy mailingowej Twoje dane.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

11. JAK CHRONIMY TWOJE DANE?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

II. PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez strony internetowe, które odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

Jakie pliki cookies stosujemy?

Strona Optiguard stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne czyli pozwalające “pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Pliki cookies na stronie Optiguard wykorzystywane są jedynie w następującym zakresie:

 • cookies google-analytics.com – statystyki dla strony Optiguard;
 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) przechowujące informacje dotyczące :
  • komunikatów wyświetlanych użytkownikowi na ekranie w elementach interaktywnych, takich jak formularze,
  • wyświetlonych banerów , które mają pojawić się tylko 1 raz,
  • zalogowania użytkownika do panelu strony

Optiguard umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronie. Są to m.in. podmioty udostepniające “tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Youtube”

Na naszej stronie internetowej używamy komponentów (filmów) YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, Kalifornia, USA, firmy należącej do Google Inc. z Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W tym celu korzystamy z opcji „rozszerzonego trybu ochrony danych” zapewnianej przez YouTube.
Po wyświetleniu strony z osadzonym wideo użytkownik zostanie połączony z serwerem YouTube, a treść zostanie wyświetlona na stronie internetowej, wysyłając wiadomość do przeglądarki.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez YouTube, w „rozszerzonym trybie ochrony danych” jedynymi danymi przesyłanymi do serwera YouTube są w szczególności te z naszych stron internetowych, które odwiedziliście podczas oglądania filmu. Jeśli jesteś zalogowany na YouTube w tym samym czasie, te informacje będą powiązane z Twoim kontem członka YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta członkowskiego przed odwiedzeniem naszej witryny.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Jak wyłączyć pliki cookie w urządzeniach mobilnych?